Four-axle tank wagon for melange

Four-axle tank wagon for melange