Four-axle tank wagon for spirit

Four-axle tank wagon for spirit