Four-axle tank wagon for sulfanol paste

Four-axle tank wagon for sulfanol paste