Four-axle tank wagon for phenol

Four-axle tank wagon for phenol