Four-axle tank wagon for propane

Four-axle tank wagon for propane