Four-axle tank wagon for soda ash

Four-axle tank wagon for soda ash