Four-axle tank wagon for milk

Four-axle tank wagon for milk