Four-axle tank wagon for ammonia

Four-axle tank wagon for ammonia