Four-axle tank wagon for yellow phosphorus

Four-axle tank wagon for yellow phosphorus